Vedtægter

1. Navn og formål
2. Meldemskreds og medlemskab
3. Generalforsamlingen
4. Bestyrelsen
5. Tegning og hæftelse
6. Opløsning

 

§ 1. Navn og formål

stk.1 Foreningens navn er "Kunstersammenslutningen Åbne Døre". Stiftet som "Foreningen Åbne Døre anno 1997". Navneforandring i 2012.

stk. 2 Foreningens primære formål er, at skabe direkte kontakt og dialog mellem kunstner og publikum ved én gang om året at afholde et arrangement, hvor kunstnerne åbner deres værksted for publikum.

stk.3 Foreningens sekundære formål er, at befordre tiltag der skaber forbindelser mellem foreningens medlemmer indbyrdes, og mellem foreningens medlemmer og det kunstinteresserede publikum.

  

§ 2 Medlemskreds og medlemskab

skt. 1 Kunstnere og kunsthåndværkere (herefter omtalt samlet som kunstnere), der arbejder seriøst og motiveret med at udforske og udvikle eget udtryk, kan søge og bevilges optagelse i foreningen, såfremt man:

a) har egentligt værksted som base for kunstnerisk aktivitet. Værkstedet skal være adskilt fra bolig, og ligge i Århus kommune
b) gør sig bekendt med foreningens vedtægter
c) udfylder foreningens standard-optagelsesformular
d) fremsender skriftlig ansøgning vedlagt beskrivelse af kunstnerisk virke, samt eksempler på udført kunst.

stk. 2 Medlemskab bevilges af bestyrelsen, og er personligt. 

stk. 3 Kontingentet fastsættes på den årlige Generalforsamling. Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales, heller ikke ved udmelding.

stk. 4 Som medlem forpligter man sig til at:

a) betale det årlige kontingent
b) deltage aktivt i rettidig aflevering af relevant materiale til udarbejdelse af foreningens PR-materiale
c) deltage i det årlige Åbne Døre arrangement
d) deltage i foreningens årlige Generalforsamling
e) bistå bestyrelsen med praktisk hjælp i forbindelse med afviklingen af det årlige Åbne Døre arrangement
f) holde sig ajour med informationer fra bestyrelsen.

stk. 5 Udmelding kan ske øjeblikkeligt ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 

stk. 6 Et medlemskab kan bringes til øjeblikkeligt ophør af generalforsamlingen eller en enig bestyrelse, hvis:

a) et medlem ikke længere opfylder forudsætningerne for optagelsen
b) et medlem ikke opfylder sine forpligtelser overfor foreningen
c) et medlem modarbejder foreningens arbejde eller interesser, eller bringer foreningen i miskredit.

 

§ 3 Generalforsamlingen

stk. 1 Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen. 

stk. 2 Der indkaldes til ordinær Generalforsamling 1 gang årligt, umiddelbart efter afholdelse af det årlige "Åbne Døre arrangement." Indkaldelsen til Generalforsamlingen offentliggøres mindst 30 dage før afholdelsen.

stk. 3 Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes på begæring af Bestyrelsen eller en 1/3 (tredjedel) af foreningens medlemmer. Indkaldelsen til Generalforsamlingen offentliggøres mindst 14 dage før afholdelse.

stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal offentliggøres mindst 10 dage før afholdelse. 

stk. 5 Den ordinære Generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent og stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning
6. Fastsættelse af kontingent
7. Evaluering af årets Åbne Døre arrangement
8. Indkomne forslag
9. Valg af bestyrelse
10. Eventuelt.

stk. 6 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af Generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før afholdelse af Generalforsamlingen. 

stk. 7 Forslag, der skal behandles på Generalforsamlingen, offentliggøres senest 5 dage før afholdelse af Generalforsamlingen. 

stk. 8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal - dvs. et forslag er vedtaget når mindst 50% af de fremmødte stemmer for. Dog skal forslag til vedtægtsændringer opnå 2/3 (to tredjedele) af de fremmødtes stemmer for at blive vedtaget. 

stk. 9 Afstemninger foregår almindeligvis ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal iværksættes, hvis blot et enkelt medlem ønsker det. 

stk. 10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når et flertal af den siddende bestyrelse er fremmødt.

 

§ 4 Bestyrelsen

stk. 1 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer

og 1 suppleant. 

stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

stk. 3 Aktive bestyrelsesmedlemmer og suppleant er kontingentfri. 

stk. 4 Bestyrelsen er på valg som følger: Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlemer er på valg i lige år. Næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Suppleanten bliver valgt for et år ad gangen.

I 2013 blev det vedtaget, at der kun skulle være én suppleant i stedet for 2, og sekretærposten blev præciseret i stk. 1. og stk. 4. 

 

§ 5 Tegning og hæftelse 

stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Foreningens formand skal orienteres og godkende al væsentlig udgående korrespondance inden afsendelse. 

stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

  

§ 6 Opløsning

stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun ske på en Generalforsamling, og her kun ved 2/3 (to tredjedele) flertal af fremmødte. 

stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning beslutter Generalforsamlingen hvorledes evt. overskydende midler skal anvendes - dog skal det ske i overensstemmelse med foreningens formål.